HemSitemapKontakt      

Miljö/Miljöpolicy

Ett hållbart miljöarbete

Miljöfrågan sträcker sig också långt utanför våra egna arbetslokaler. Vi försöker därför på alla sätt att skapa en verksamhet som ger så liten påverkan som möjligt på miljön. Återvinning så långt det är möjligt och ett minimum av avfall tycker vi är självklarheter.

Samtliga våra produkter miljö- och byggvarudeklareras. Det ger viktig information till installatörer och användare samtidigt som det underlättar vid återvinning.

Utbildning, rutiner och systematisk arbetsmiljöarbete (SAM) skall kontinuerligt underhållas för att utveckla företagets interna miljöarbete och garantera att vi följer gällande lagar och förordningar.Utvärdering av miljöarbetet skall regelbundet utföras under ledning av företagets miljöansvarig.Vi skall marknadsföra och utveckla produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan.Våra transporter skall ske med transportföretag som vi bedömer har en bra miljöpolicy som man också efterföljer.Företagets miljöledningsarbete bygger på egendeklaration men målsättningen är en certifiering enligt ISO14000.


 

Produkter


Sortimentet består av ventilationsdetaljer såsom spjäll, brandspjäll, galler, takgenomgångar, takhuvar, inspektionsluckor, jalusislutare och ventiler.Produkterna består i huvudsak av: Varmförzinkad stålplåt SS EN 10 147 återvinning vid nersmältning 95-98%Aluminium-zink stålplåt EN 10 215, DX51+ AZ 185 återvinning vid nersmältning 95-98%Mineralull (glasull, stenull) kan återvinnas beroende på ålder och skickGummi kan förbrännas som specialavfall

Färg (applicerad på plåt) återvinning av färgad plåt innebär att färgen förbrännsFörpackningsmaterial specialpallar av trä samt wellpapp återvinningsbara och delvis återanvändbaraProduktblad med miljöbeskrivning kan rekvireras från ossMiljöbeskrivning från våra leverantörer kan också rekvireras från oss som ett komplement till vår egen produktbeskrivning.


 

Tillverkningprocess

Tillverkningen består av klippning, stansning, kantning, svetsning, montering och emballering.I tillverkningsprocessen används: kylvatten i slutet system svetsgas ATAL kompressor med separering olja och vattenI fabriken gäller källsortering av spill, skrot och sopor för återvinning eller eventuell deponering. Ett arbete som ständigt utvecklas i samarbete med ortens lokala avfallshantering och våra leverantörer.